Medezeggenschapsraad


Wij zijn de Medezeggenschapsraad (MR). Hierbij willen we ons graag voorstellen. De huidige MR-leden zijn:

ouderleden:                                              leerkrachtgeleding:

Esther de Glas (voorzitter)                     Elise Kormelink (notulist)
Joya Van Meulen-Schreuder                  Eleonore Jansma
Sanne Bruin                                             De MR is een inspraakorgaan met als doel de verschillende bij school betrokken groepen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies en/of instemming te geven aan de directie of het bevoegd gezag (in ons geval het I.S.O.B Bestuur). Een belangrijk onderwerp kan bijvoorbeeld de aanstelling van een nieuwe schoolleider zijn, de overgang naar een ander lesrooster, de buitenschoolse opvang, de formatie, de ouderraad financien, de schoolbegroting, etc.
Wil je als ouder een onderwerp aan de orde laten komen in de MR, dan kun je dat bij ons inbrengen. Dat kan via ons e-mailadres of direct via één van de MR-leden.
 
Regelmatig zullen wij een berichtje op de website zetten om ouders op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn. De notulen en het jaarverslag van de MR worden hieronder geplaatst. Daarin kunt u lezen wat er gedurende het schooljaar is gebeurd.
 
De MR vergadert iedere maand op maandagavond van 20:00u tot 21:30u. De vergadering is openbaar. Dus u bent van harte welkom om eens aan te schuiven maar wij vinden het wel fijn als u zich een week van tevoren aanmeldt.
De koffie staat klaar..!
 
Voor eventuele klachten verwijst de MR naar de schoolgids ( 7.10) voor de te volgen procedure.

Naast een MR op elke school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. De informatie over onze GMR kunt u vinden op de ISOB-website onder het kopje "organisatie". Daar vindt u tevens de statuten en jaarverslagen.
   

 

MR notulen januari 2018
MR notulen maart 2018
MR notulen april 2018
MR notulen mei 2018
MR notulen juli 2018
MR notulen september 2018
MR notulen november 2018
MR notulen januari 2019
MR notulen maart 2019
MR notulen april 2019
MR notulen mei 2019
MR notulen juli 2019
MR Notulen september 2019
MR Notulen november 2019

MR jaarverslag 2016 2017
MR jaarverslag 2017-2018
MR jaarverslag 2018-2019 
MR jaarverslag 2019-2020

MR notulen maart 2020
MR notulen april 2020

MR notulen mei 2020
MR notulen juni 2020
MR notulen september 2020

MR notulen november 2020

MR notulen januari 2021
MR notulen maart 2021
MR notulen  mei 2021
MR notulen juni 2021
MR notulen september 2021

MR notulen oktober 2021