De geschiedenis van een school


Voordat de Van Reenenschool gebouwd werd was er een openbare lagere school op de hoek van de Dorpsstraat en de Ruïnelaan. Die zelfde Ruïnelaan heette toen de Schoolstraat. In het stichtingsjaar 1846 was de school gevestigd op die hoek. Het schoolgebouw had nogal wat gebreken. Er was slechte verwarming in de winter, de waterclosets waren regelmatig bevroren en er was nagenoeg geen wasgelegenheid, Men beschikte niet over een afgezette speelplaats, het was een druk kruispunt aan het worden en er kwam door de hoge ramen weinig zonlicht binnen.

De rol van "Bergens Belang"


Ook in die dagen was er in Bergen een vereniging actief die zich inzette voor het belang van Bergen. Deze verening, die de naam droeg "Bergens Belang", stond onder voorzitterschap van de heer J. de Haas. De heer J.M. de Lange was secretaris. Zij schreven een brief aan de raad in april 1929 over de slechte staat waarin het gebouw verkeerde. Letterlijk schreven zij:

"Voegt men bij alle opgesomde gebreken het feit dat het gebouw als geheel niet dien indruk maakt als noodig is, om aanstaande bewoners onzer gemeente er toe te brengen hunne kinderen naar de openbare school te zenden, zeer tot schade van het algemeen en het onderwijs in het bijzonder, dan is de verwachting dat Uw raad het bovenstaande billijk verzoek, in welwillende overweging zal willen nemen, geenszins eene ydele."

De gemeenteraad gaf gehoor aan de oproep van Bergens Belang en er werd een school gepland tussen de Breelaan en de Jan van Oldenburglaan op de plaats waar thans het binnenhof is. En de gemeente kocht alvast grond aldaar voor de prijs van fl. 10.000,--. "Neen" zeiden andere stromingen in de raad. "De nieuwe school kan beter aangebouwd worden aan de ULO-school aan de Beemsterlaan."


Oudercommissie laat zich horen


De oudercommissie die in die dagen overal buiten gelaten werd, klimt in de pen

en zij schrijven dat ze bij "gerucht" vernomen hebben dat er grond is aangekocht voor een nieuwe openbare lagere school. Zij spreken direkt hun afkeuring uit over de geplande lokatie. Want juist die plaats is het minst geschikt. Kinderen zullen dan het drukke kruispunt aan de Breelaan moeten passeren. Het autoverkeer en het treinverkeer. Bello reed immers enkele malen per dag heen en weer. Een brief aan de raad vertolkt hun afkeuring. Toch werd er een rapport uitgebracht over de bouw van de ULO-school maar de bekende directeur gemeentewerken Roggeveen adviseert dit niet te doen. Tevens onstaat er "gehakketak" tussen het college van burgemeester en wethouders en de Inspectie van het Onderwijs over de verschillende bevoegdheden.
 

Op 1 februari 1930 komt de oudercommissie die het terrein van het huidige Binnenhof had afgewezen met drie alternatieven. a) ten noorden van de begraafplaats; b) ten westen van de begraafplaats; c) een terrein op de hoek van de Studler van Surcklaan en de Meerweg. Alternatief b) wordt het meest wenselijk geacht. Op 7 februari komen de ouders van de kinderen in de Rustende Jager bijeen en zij nemen een motie aan waaruit blijkt dat ze het eens zijn met de oudercommissie. De inspecteur wordt om advies gevraagd en hij blijft bij de J. Oldenburglaan, maar dan komt de gemeente weer met een terrein aan de Karel de Grotelaan, omdat de leerlingen dan geen last hebben van de spoorrails en het drukke verkeer. De "bezwaarden" voeren dan aan dat een school onder de rook van Bello ongezond is. Ook toen al milieubewuste mensen in Bergen. Eind september van dat jaar stellen B. en W. voor aan de raad om de zienswijze van de oudercommissie maar te volgen en de benodigde grond wordt aangekocht van de familie Van Reenen.

De Bouw


Op 9 oktober 1930 besluit met te gaan bouwen en de aannemer Cees Noort schrijft de gehele bouw 

van de Van Reenenschool in voor het bedrag van Fl. 50.878,--. Het gaat dan ineens van een leien dakje. De ouders en de leerlingen gaan geld inzamelen voor een passend geschenk en dat wordt een "aapje op een sokkel" in de tuin van de school. Het beeldje is inmiddels spoorloos verdwenen

   

 De eerste steen werd gelegd door een dochter van de heer Van  Reenen, Augusta Mariette op 17 juli  1931. De Van  Reenenschool, die een schepping was van J.H. Roggeveen,  bleek een van de fraaiste  voorbeelden te zijn van de  zogenaamde "Amsterdamse School". Een stroming onder  architecten die veel opgeld deed. Door deze eigen stijl kreeg de  Van Reenenschool direct landelijke bekendheid en  werd vele  malen afgebeeld in tijdschriften over bouwkunde en architectuur. Vooral de  "openluchtschool" in de tuin (thans vrijwel verdwenen) werd als zeer progressief gezien. Op 17  december ontvangt de oudercommissie een uitnodiging om bij de opening aanwezig te zijn. Die was nog in dezelfde week op 23 december 1931.

 

Oorlogsjaren

 In 1939 komen de woelige oorlogsjaren. Eerst de ontruiming, tijdens de mobilisatie en in  verband daarmee worden de klassen ondergebracht op de Breelaan en ergens bij de  ijsbaan. De heer Beets was het eerste hoofd van de nieuwe school. Van voor die tijd komen  namen als Franke, Van Hoorn en Sangers naar voren. Meteen na de oorlog kwam de  onderwijsvernieuwer Nijdam naar Bergen.

 


 Geboortegolf en een verbouwing


Natuurlijk bleef de Van Reenenschool niet alleen. De geboortegolf zorgde voor nieuwe leerlingen en de tweede openbare lagere school, de Van Brederodeschool, kwam tot stand. De opening daarvan geschiedde in 1954. Na de heer Nijdam kwam de heer Simons als schoolhoofd in de Van Reenenschool. Tot in 1974 de heer Jan Oostveen zich aandiende. Hij ging vrijwel terstond over tot aktie om het geheel te moderniseren. Zijn school moest nodig aangepast worden aan de moderne eisen van de tijd. Zijn belangrijke doel was beter onderwijs in een betere omgeving. Onbenutte ruimten zoals gangen en de hal ten diensten van de leerlingen stellen. Elk lokaal moest een verlengstuk naar de gang krijgen. Niet om de leerlingen daar beter te kunnen heenzenden als ze ondeugend waren, maar om groepswerk te kunnen doen. Om een documentatiecentrum te kunnen inrichten, projecten te kunnen doen en voorbereidingen te houden voor dramatische expressie. De hal moest een ontmoetingsruimte worden met een soort "pain-in" voor de leerlingen en de zolder een gemeenschappelijke ruimte met mogelijkheden voor theater met toneel. De heer Jan Oostveen is daar grandioos in geslaagd.De verbouwing in 2005


De recente verbouwing heeft de school weer in haar glorie teruggebracht. De gehele school is opgeknapt en de toneelzolder is echt fantastisch geworden. De Van Reenenschool is klaar voor de komende 75 jaar.